برنامه راهبردی مرکز

طرح تدوین برنامه راهبردی مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی در اردیبهشت 1385 مطرح شد و طی شش ماه کار کارشناسی تدوین آن عملی شد. در تدوین این برنامه مدیران معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مدیران معاونت فناوری و رئیس و کارشناسان مرکز مطالعات همکاری کردند. کلیه اهداف و برنامه‌های اولویت بندی شده از طریق نظرخواهی از افراد مطلع با همکاری مرکز بدست آمده است. برنامه راهبردی با توجه به سند چشم‌انداز کشور و با هدف ارتقاء سطح روابط بین‌المللی کلیه مراکز و موسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه شده است. این برنامه در تاریخ 1388/12/25 در جلسه هیأت امنای مرکز مورد تصویب قرار گرفت.

تماس با ما

نشانی: تهران، بلوار كریمخان زند، نبش خیابان شهید دكتر عضدی، پلاک 76، ساختمان مركزی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه اول

تلفن: 5-88919894 / 86036002 / 86036200
دورنگار: 88909517
صندوق پستی: 7788–15875